CAO Naleving/ Voorbereiding op SFPB CAO controle


In de particuliere beveiligingsbranche wordt gebruik gemaakt van de in cao vastgelegde afspraken. 

Sociale partners in de particuliere beveiliging vinden het bijzonder belangrijk dat de overeengekomen regels en afspraken zorgvuldig worden nageleefd. Daarom worden de beveiligingsbedrijven regelmatig gecontroleerd op het nakomen van de cao door het controleorgaan SFPB, Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging.

SFPB controleert alle beveiligingsbedrijven die onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging vallen. 

Tijdens de controle wordt vooral:

  • De administratie van het bedrijf zorgvuldig doorgenomen
  • Er wordt gekeken of het bedrijf zich aan de gemaakte afspraken houdt
  • De verloningen en roosters worden gecontroleerd
 

De controle van de bedrijven is willekeurig, het kan echter gebeuren ook naar aanleiding van een klacht of melding. Het staat iedereen vrij om (vermeende) misstanden te melden. Wanneer het bedrijf een keurmerk of een certificaat aanvraagt kan het ook betekenen dat er een SFPB controle plaatsvindt.

Wanneer door de controleurs een negatief oordeel valt met betrekking tot het onderzochte bedrijf, betekent dat in praktijk dat het bedrijf opnieuw wordt onderzocht.

Bij de controles geldt een zogenaamde omgekeerde bewijslast, wat inhoudt dat het bedrijf zelf moet aantonen dat cao regels worden nageleefd. Wanneer dat niet het geval is, kunnen er boetes en sancties worden opgelegd.

De meest voorkomende overtredingen in het niet naleven van cao regelgeving

De meest voorkomende overtredingen bij de beveiligingsbedrijven komen voor bij het administratief verwerken van:

 

Overtreding Toelichting
Verlof Zeer vaak voorkomende overtreding is het niet uitkeren van een gemiddelde onregelmatigheidstoeslag bij verlof.
Looninschaling Drie top overtredingen zijn hierbij zijn werknemer ingedeeld in een te lage loonschaal, betalen van uurlonen die onder cao-grens liggen en geen tredeverhoging bij twee jaar in dienst.
Verschuivingstoeslag Niet betalen van de verplichte verschuivingstoeslag.
Roosters bewaren Niet bewaren van de gepubliceerde roosters (waardoor de controle op de verschuivingstoeslag onmogelijk wordt gemaakt).
Eindejaarsuitkering Hier komen twee soorten overtreding vaak voor. De eindejaarsuitkering wordt niet uitgekeerd of de berekening ervan foutief is.
Feestdagencompensatie De werknemers zijn gecompenseerd voor doordeweekse feestdagen maar er wordt geen extra vakantiedagen toegekend.

Blijf niet ploeteren, roep de hulp in van De Beveiligingsjurist!

 

Het is duidelijk dat een correcte naleving van de cao Particuliere Beveiligingsbranche vele uitdagingen kent. Verwacht je binnenkort een controle van SFPB en ben je niet helemaal zeker of jouw bedrijfsadministratie aan alle regels, voorschriften en eisen voldoet? Beter voorkomen dan genezen geldt in dit geval zeker. Het kost enorm veel tijd, inspanning en personeel om je administratie zorgvuldig te controleren.

Laat onze cao- specialisten je ontzorgen! 

Wij controleren je administratie en verloningen en leggen de vinger direct op de plekken waar een correctie nodig is. Door onze jarenlange ervaring in de beveiligingsbranche en onze diepgaande kennis van de cao Particuliere Beveiliging kennen we alle in- en outs als geen ander. Je investering in een goed advies en onderzoek bespaart je moeilijke momenten tijdens een SFPB controle en geeft je bedrijf ‘een voldoende’ als resultaat.

Bel of app ons voor een advies, het eerste uur is altijd gratis.

 

De Beveiligingsjurist ontzorgt en maakt je bedrijf voorbereid op de SFPB controle!